عناوين اولويت هاي پژوهشي و تحقيقاتي شرکتها و سازمانها در سال 1387

1 - شرکت برق منطقه اي  :

رديف عناوين طرحهاي پزوهشي
1 بررسي روند پيري و فرسودگي تجهيزات پست ها
2 بررسي چگونگي کاهش پهناي باند عبور خطوط انتقال با توجه به آرايش مناسب و بهينه فازها، شرايط مسير و استفاده از برجهائي با شکل و طرح جديد
3 انتخاب آرايش مناسب و بهينه فازها با توجه به شرايط خطوط انتقال نيرو و ديدگاه هاي فني و اقتصادي
4 بررسي نوسانات لرزشي ( Aeolian ) در تخريب سيم محافظ و هادي ها در يکي از خطوط شبکه برق منطقه اي زنجان و ارائه راهکار مناسب
5 بررسي آرايش شبکه انتقال برق از ديدگاه بازار برق و فروش انرژي پس از ايجاد نيروگاه
6 بررسي نقش يخ و برف و باد در قابليت اطمينان خطوط 63 کيلو ولت ابهر قيدار و سلطان آباد و ماهنشان و ارائه راهکار جهت رفع آن
7 اندازه گيري و مدل سازي تلفات ( منجمله تلفات كرونا ) در يكي از خطوط 230 كيلو ولت منطقه زنجان و ارائه پيشنهادات در اين زمينه
8 بهره گيري از خطوط كمپكت با هدف كاهش مساحت زمين اشغالي در طول مسير
9 اجراي مديريت مصرف برق در صنايع بزرگ استان زنجان با هدف كاهش ديماند مصرف برق و اجراي مديريت پيش بيني مصرفي بازار برق
10 تجزيه و تحليل نتايج اندازه گيري مقدار ميدان مغناطيسي در اطراف خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزيع منطقه شهري و ارائه طرح مناسب جهت كنترل و كاهش آنها
11 مقاوم سازي تجهيزات و ابنيه خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزيع مناطق زلزله خيز زنجان ( به تفكيك در بخش خطوط و پستها )
12 مطالعه و ارائه راهكارهاي لازم به منظور كاهش صداي ترانسفورماتورها ( فن ها + صداي مغناطيسي )
13 بررسي علل سوختن برقگيرهاي 63 كيلو ولت در شبكه برق منطقه اي زنجان
14 بررسي علل سوختن ترانس هاي نوتر در پست هاي شبكه برق منطقه اي زنجان
15 بررسي علل سوختن ترانس هاي انتقال با توجه به بارگذاري آنها
16 نحوه آرايش تجهيزات يك پست از ديد مقاومت در برابر زلزله
17 طراحي نرم افزاري به منظور حفظ سوابق و تحليل و ارزيابي نتايج تست هاي دوره اي تجهيزات
18 بررسي علل ايجاد شوره با سفيدك بر ري سازه هاي فلزي كه به صورت گالوانيزه شده اند و ارائه راهكار جهت جلوگيري از ايجاد آنها و همچنين بررسي ميزان تاثير منفي آن بر روي طول عمر قطعات فلزي ( با توجه به كارهاي انجام شده در برق منطقه اي هرمزگان )
19 بررسي روند پيري برج هاي بتني با توجه به شرايط اقليمي منطقه ( با توجه به كارهاي انجام شده در برق منطقه اي هرمزگان)
20 بررسي و تجزيه و تحليل روند گذشته پيش بيني بازار برق و ارائه راهكار جهت بهبود آن
21 مطالعه و طراحي حفاظت هاي ويژه پست غايتي با توجه به شرايط موجود
22 مطالعه جهت شناسايي شرايط لازم براي مدار آوردن رله هاي وصل مجدد در شبكه هاي 63 و 20 كيلو ولت
23 پيش بيني تمهيدات لازم براي جلوگيري از آسيب مشتركين حساس از چشمك ولتاژ
24 بررسي عمر مفيد تجهيزات حفاظتي شركت برق منطقه اي زنجان و ارائه پيشنهادات
25 بررسي حذف يكي از ولتاژها در پستهاي انتقال 63/ 400 -20/230