فهرست مقامها و عناوين کسب شده در مرکز تحقيقات مکاترونيک تا پايان تابستان 1388

رديف نام ليگ مقام هاي کسب شده سال و محل برگزاري مسابقات
1 ربات هاي امدادگر واقعي مقام سوم مسابقات جهاني روبوکاپ اتريش2009
2 شبيه ساز امداد مقام دوم مسابقات جهاني روبوکاپ اتريش2009
3 توسعه فوتبال سه بعدي مقام اول مسابقات جهاني روبوکاپ اتريش2009
4 ربات هاي فوتباليست سايز متوسط مقام چهارم مسابقات جهاني روبوکاپ اتريش2009
5 ربات امدادگر مجازي مقام چهارم مسابقات جهاني روبوکاپ اتريش2009
6 واقعيت ترکيبي مقام چهارم مسابقات جهاني روبوکاپ اتريش2009
7 روبات امدادگر واقعي مقام اول چهارمين دوره مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد2009
8 روبات امدادگر واقعي مقام اول(بهترين روبات خودمختار) چهارمين دوره مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد2009
9 روبات امدادگر واقعي مقام اول (بهترين قابليت تحرک) چهارمين دوره مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد2009
10 شبيه ساز امداد مقام دوم چهارمين دوره مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد2009
11 ربات امدادگر مجازي مقام اول چهارمين دوره مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد2009
12 ربات فوتباليست سايز متوسط مقام اول چهارمين دوره مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد2009
13 ربات فوتباليست سايز کوچک مقام اول چهارمين دوره مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد2009
14 واقعيت ترکيبي مقام اول چهارمين دوره مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد2009
15 روبات امدادگر واقعي مقام اول مسابقات ملي روباتيک جشنواره خوارزمي 2008
16 روبات فوتباليست سايز متوسط مقام اول مسابقات ملي روباتيک جشنواره خوارزمي 2008
17 روبات فوتباليست سايز کوچک مقام اول مسابقات ملي روباتيک جشنواره خوارزمي 2008
18 شبيه ساز امداد مقام اول مسابقات ملي روباتيک جشنواره خوارزمي 2008
19 شبيه ساز فوتبال سه بعدي مقام سوم مسابقات ملي روباتيک جشنواره خوارزمي 2008
20 روبات امدادگر واقعي مقام دوم مسابقات جهاني روبوکاپ چين – 2008
21 روبات امدادگر واقعي مقام سوم(بهترين قابليت تحرک) مسابقات جهاني روبوکاپ چين – 2008
22 روبات فوتباليست سايز متوسط مقام اول مسابقات جهاني روبوکاپ چين – 2008
23 توسعه فوتبال سه بعدي مقام اول مسابقات جهاني روبوکاپ چين – 2008
24 شبيه ساز امداد مقام چهارم مسابقات جهاني روبوکاپ چين – 2008
25 روبات امدادگر واقعي مقام اول مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران- 2008
26 روبات امدادگر واقعي مقام اول ( بهترين قابليت تحرک) مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران- 2008
27 روبات فوتباليست سايز کوچک مقام سوم مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران- 2008
28 شبيه ساز امداد مقام دوم مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران- 2008
29 روبات امدادگر مجازي مقام اول مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران- 2008
30 شبيه ساز امداد مقام اول جهاني مسابقات جهاني روبوکاپ آمريکا-2007
31 توسعه فوتبال سه بعدي مقام سوم جهاني مسابقات جهاني روبوکاپ آمريکا-2007
32 روبات امدادگر واقعي مقام اول مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران- 2007
33 روبات امدادگر واقعي مقام اول ( بهترين روبات خودکار) مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران- 2007
34 شبيه ساز مربي فوتبال مقام اول مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران- 2007
35 روبات فوتباليست سايز متوسط مقام اول مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران- 2007
36 روبات خانگي مقام اول مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران- 2007
37 روبات مين ياب مقام اول مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران- 2007
38 شبيه ساز امداد مقام دوم مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران- 2007
39 روبات مجازي مقام دوم مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران- 2007
40 شبيه ساز امداد مقام اول جهاني مسابقات جهاني روبوکاپ آلمان-2006
41 شبيه ساز مربي فوتبال مقام اول جهاني مسابقات جهاني روبوکاپ آلمان-2006
42 روبات امدادگر واقعي مقام دوم جهاني ( بهترين روبات متحرک ) مسابقات جهاني روبوکاپ آلمان-2006
43 روبات فوتباليست سايز متوسط مقام دوم جهاني ( مسابقه فني 1) مسابقات جهاني روبوکاپ آلمان-2006
44 روبات فوتباليست سايز متوسط مقام سوم جهاني (مسابقه فني 2) مسابقات جهاني روبوکاپ آلمان-2006
45 روبات امدادگر واقعي مقام اول مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران- 2006
46 روبات امدادگر واقعي مقام اول (بهترين روبات خودکار ) مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران- 2006
47 شبيه ساز مربي فوتبال مقام اول مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد ايران- 2006
48 روبات امدادگر واقعي مقام اول مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد آلمان- 2005
49 شبيه ساز امدادگر مقام چهارم جهاني مسابقات جهاني روبوکاپ ژاپن -2005
50 شبيه ساز مربي فوتبال مقام اول مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد آمريکا- 2005
51 شبيه ساز فوتبال سه بعدي مقام سوم مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد آمريکا- 2005
52 شبيه ساز مربي فوتبال مقام اول جهاني مسابقات جهاني روبوکاپ پرتغال – 2004
53 شبيه ساز امداد مقام دوم مسابقات بين المللي روبوکاپ آزاد نيوزيلند-2004
54 توسعه فوتبال سه بعدي مقام سوم مسابقات بين المللي روبوکاپ ايتاليا- 2003