مجلات منتشر شده

نشريه الکترونيکي مديريت توسعه و تحول
نشريه الکترونيکي مهندسي صنايع
نشريه الکترونيکي کامپيوتر و رباتيک