امــــــور مالـــــــي

تاريخچه :

قسمت مالي دانشگاه آزاد واحد قزوين از سال 1371 جهت ارائه خدمات مالي تاسيس و کار خود را آغاز کرد و هم اکنون با 14 کارمند وظيفه خود را به انجام مي رساند .

در راستاي گسترش دانشگاه و نياز به ارائه خدمات بهتر از سال 1374 سيستم مالي متحول و مجهز به نرم افزار شد . در همين زمان نرم افزارهاي مالي و ثبت نامي راه اندازي شدند و پس از چندي نرم افزار تقسيط نيز قابل ارائه شد . از سال 1375 نرم افزار حقوقي و همچنين نرم افزار انبار مجموعه نرم افزار هاي قسمت مالي را تکميل کردند .

در طي آخرين تحولات سيستم مالي دانشگاه از تابستان 1380 سيستم جديد M.I.S ( نرم افزار سيستم جامع مکانيزه دانشگاه آزاد واحد قزوين ) با سيستم مالي قديمي جايگزين شد.

ا ز جمله آخرين اقدامات انجام شده در دانشگاه امکان انجام کليه پرداختها و دريافت ها مانند :

  • پرداخت شهريه ثابت و متغير

  • پرداخت هزينه فيش غذا

  • دريافت وام

  • تقسيط شهريه و ...

به وسيله سيستم جامع مکانيزه کارت اعتباري مي باشد . --- براي اولين بار در دانشگاههاي ايران