امـــور اداري و پشتيباني

تاريخچه :

امور اداري دانشگاه آزاد اسلامي قزوين در سال 1370 با اهداف ذيل كار خود را آغاز كرد :
1- تامين منابع انساني و اجراي آئين نامه ها و ضوابط استخدامي
2- صدور احكام كارگزيني كاركنان اداري
3- اجراي طرح هاي مصوب مربوط به رفاه عمومي كاركنان
4- تهيه وسائل و مايحتاج واحد دانشگاهي
5- اداره امورنقليه و سرويس اياب و ذهاب
6- حفظ و نگهداري از ساختمانها و تاسيسات و تجهيزات و انتظامات

از وظايف اساسي اين حوزه ستادي تجهيز ادوات و تامين نيازهاي مادي و انساني آنها به منظور تحقق اهداف و رسالتهاي دانشگاه مي باشد. امور مربوط به کارگزيني ، دبيرخانه، تدارکات، انبارها ، نقليه ، خدمات ، اموال، انتظامات ، دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني به عهده مديريت امور اداري و پشتيباني است . اداره هاي تحت نظارت اين حوزه عبارتند از:

اداره ي امور پرسنلي

  • فراخوان همکاري با دانشگاه

اداره ي تدارکات

  • مناقصه ها

دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني

اداره ي انبار

اداره ي خدمات

دبيرخانه

انتظامات

اداره اموال

اداره ترابري