آئين نامه آموزشي دوره هاي کارداني ، کارشناسي ، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته

مقدمه

تعاريف

استثنائات موارد آيين نامه آموزشي در رشته هاي پرستاري ، مامايي ، بهداشت و پيراپزشكي

فصل اول : شرايط ورود به دانشگاه

فصل دوم : ثبت نام

فصل سوم :نظام آموزشي

فصل چهارم:نظام درسي

فصل پنجم:تعدادواحدهاي درسي وطول مدت تحصيل

فصل ششم : حضور وغياب دانشجو

فصل هفتم : حذف واضافه درس

فصل هشتم : ارزشيابي تحصيلي دانشجو

فصل نهم : مرخصي تحصيلي

فصل دهم : انصراف از تحصيل

فصل يازدهم: دانشجويان انتقالي و ميهمان

فصل دوازدهم : تغيير رشته

فصل سيزدهم : معادلسازي واحدهاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگان آزمون ورودي

فصل چهاردهم  : فراغت از تحصيل

فصل پانزدهم : تقويم دانشگاهي

فصل شانزدهم :آيين نامه آموزشي نظام آموزش پاره وقت

فصل هفدهم: آيين نامه آموزشي رشته هاي طرح آموزش معلمان

ضميمه 1 : آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر

ضميمه 2 : :معادلسازي دروس عمومي وتربيتي دانشجويان وفارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم با دروس دانشگاهي