برنامه کلاسی ترم 992          آقاي دكتر نويد سعيدي‌رضواني‌
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
روستا 2
مباني برنامه ريزي شبکه حمل و نقل درون شهري مخصوص دانشجويان ورودي مهر 98 ( ترم چهارم)
کارگاه برنامه ريزي شهري (1) مخصوص ورودي98 , و ماقبل
جغرافياي شهري مخصوص دانشجويان ترم آخر
جغرافياي شهري مخصوص دانشجويان ترم آخر
حکمت اسلامي - ايراني شهرسازي موازي آموزشيار
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0روستا 2 : دوشنبه13:00 تا 20:00
1مباني برنامه ريزي شبکه حمل و نقل درون شهري مخصوص دانشجويان ورودي مهر 98 ( ترم چهارم) : دوشنبه10:00 تا 12:00
2کارگاه برنامه ريزي شهري (1) مخصوص ورودي98 , و ماقبل : پنجشنبه10:00 تا 17:00
3جغرافياي شهري مخصوص دانشجويان ترم آخر : چهارشنبه15:00 تا 17:00
4جغرافياي شهري مخصوص دانشجويان ترم آخر : چهارشنبه15:00 تا 17:00
5حکمت اسلامي - ايراني شهرسازي موازي آموزشيار : پنجشنبه08:00 تا 10:00