برنامه کلاسی ترم 991          آقاي دكتر داود قراخاني
قابل توجه دانشجویان محترم دروس عملی نمایش داده شده ممکن است توسط اساتید دیگر ارائه گردد.
08:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:3014:0014:3015:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:30
21:00
تحقيق در عمليات جايگزين پايان نامه
تحقيق در عمليات جايگزين پايان نامه
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
پژوهش عملياتي (1)
پژوهش عملياتي (1)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات جايگزين پايان نامه
تحقيق در عمليات جايگزين پايان نامه
تحقيق در عمليات جايگزين پايان نامه
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (1)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحقيق در عمليات (2)
تحليل آماري
تحقيق در عمليات جايگزين پايان نامه
تحقيق در عمليات جايگزين پايان نامه
تحقيق در عمليات جايگزين پايان نامه
تحليل آماري
تحليل آماري
تحليل آماري
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
0تحقيق در عمليات جايگزين پايان نامه : پنجشنبه14:00 تا 17:00
1تحقيق در عمليات جايگزين پايان نامه : پنجشنبه14:00 تا 17:00
2تحليل آماري : جمعه13:00 تا 15:00
3تحليل آماري : جمعه13:00 تا 15:00
4تحليل آماري : جمعه13:00 تا 15:00
5تحليل آماري : جمعه13:00 تا 15:00
6تحليل آماري : جمعه13:00 تا 15:00
7تحليل آماري : جمعه13:00 تا 15:00
8تحليل آماري : جمعه13:00 تا 15:00
9تحليل آماري : جمعه13:00 تا 15:00
10تحليل آماري : جمعه13:00 تا 15:00
11تحليل آماري : جمعه13:00 تا 15:00
12تحقيق در عمليات (1) : پنجشنبه17:00 تا 20:00
13تحقيق در عمليات (1) : پنجشنبه17:00 تا 20:00
14تحقيق در عمليات (1) : پنجشنبه17:00 تا 20:00
15تحقيق در عمليات (1) : پنجشنبه17:00 تا 20:00
16تحقيق در عمليات (1) : پنجشنبه17:00 تا 20:00
17تحقيق در عمليات (1) : پنجشنبه17:00 تا 20:00
18تحقيق در عمليات (1) : پنجشنبه17:00 تا 20:00
19تحقيق در عمليات (1) : پنجشنبه17:00 تا 20:00
20تحقيق در عمليات (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
21تحقيق در عمليات (2) : يكشنبه17:00 تا 20:00
22تحقيق در عمليات (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
23تحقيق در عمليات (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
24تحقيق در عمليات (2) : يكشنبه17:00 تا 20:00
25تحقيق در عمليات (2) : يكشنبه17:00 تا 20:00
26تحقيق در عمليات (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
27تحقيق در عمليات (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
28پژوهش عملياتي (1) : سه شنبه11:00 تا 15:00
29پژوهش عملياتي (1) : سه شنبه11:00 تا 15:00
30تحقيق در عمليات (2) : يكشنبه17:00 تا 20:00
31تحقيق در عمليات (2) : يكشنبه17:00 تا 20:00
32تحقيق در عمليات (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
33تحقيق در عمليات (2) : يكشنبه17:00 تا 20:00
34تحقيق در عمليات (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
35تحقيق در عمليات (2) : يكشنبه17:00 تا 20:00
36تحقيق در عمليات (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
37تحقيق در عمليات (2) : يكشنبه17:00 تا 20:00
38تحقيق در عمليات (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
39تحقيق در عمليات (2) : يكشنبه17:00 تا 20:00
40تحقيق در عمليات (1) : پنجشنبه17:00 تا 20:00
41تحقيق در عمليات جايگزين پايان نامه : پنجشنبه14:00 تا 17:00
42تحقيق در عمليات جايگزين پايان نامه : پنجشنبه14:00 تا 17:00
43تحقيق در عمليات جايگزين پايان نامه : پنجشنبه14:00 تا 17:00
44تحقيق در عمليات (1) : پنجشنبه17:00 تا 20:00
45تحقيق در عمليات (1) : پنجشنبه17:00 تا 20:00
46تحقيق در عمليات (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
47تحقيق در عمليات (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
48تحقيق در عمليات (2) : يكشنبه17:00 تا 20:00
49تحقيق در عمليات (2) : يكشنبه17:00 تا 20:00
50تحقيق در عمليات (2) : سه شنبه08:00 تا 11:00
51تحقيق در عمليات (2) : يكشنبه17:00 تا 20:00
52تحليل آماري : جمعه13:00 تا 15:00
53تحقيق در عمليات جايگزين پايان نامه : پنجشنبه14:00 تا 17:00
54تحقيق در عمليات جايگزين پايان نامه : پنجشنبه14:00 تا 17:00
55تحقيق در عمليات جايگزين پايان نامه : پنجشنبه14:00 تا 17:00
56تحليل آماري : جمعه13:00 تا 15:00
57تحليل آماري : جمعه13:00 تا 15:00
58تحليل آماري : جمعه13:00 تا 15:00